සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD062-06
චුල්ලහස්ති පදොපම සූත්‍රයේ එන සංදාපේසී...සම්පහංසිකා යන වචන වල විග්‍රහයක්
චුල්ල හස්ථි පදෝපම සුතයේ එන සංදස්සේසී, සමාදපේතී, සමුප්පේජෙතී, සංපහංසේති යන වචනවල තේරූම් මොනවාද?
1:42:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව