සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD060-24
ධම්මචක්ක සූත්‍රයේ ත්‍රිලක්ෂණය දැක්වෙන ආකාරය.
දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයේ සහ සච්ච විභංග සූත්‍රයේ අනිච්ඡ, දුක්ඛ, අනත්ථ නැත්තේ ඇයි?
31:46
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
හරායති
අට්ඨීයති
ජිගුජ්ජති
අනිච්ඡ, අනිච්ච
දුක්ක, දුක්ඛ
අනත්ථ, අනත්ත
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[00:55] ද්වේ මේ භික්ඛවේ අන්තා පබ්බජිතේන න සේවිතබ්බා - ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය

[03:00] කතමාචානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ඡ සංඥා, ඉදානන්ද භික්ඛු... සබ්බ සංඛාරේසු අට්ඨීයති, හරායති, ජිගුජ්ජති අයං වුච්චතානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය

[06:05] යෝචායං කාමසුඛල්ලිකානුයෝගෝ හීනෝ, ගම්මෝ, පෝතුජ්ජනිතෝ, අනරියෝ, අනත්ථ සංහිතෝ...

[07:04] යෝචායං අත්ථකිලමථානුයෝගෝ දුක්ඛෝ, අනරියෝ, අනත්ථ සංහිතෝ...

[09:05] ඒතේ තේ උපවන්තෝ අනුපගම්මෝ මජ්ඣිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධා

[13:46] ලෝකය ශූණ්‍ය සේ දකින්නේ අනුලෝමක්ශාන්තියට පත්වේ, නිවන පරම ශූණ්‍ය සේ දකින්නේ සම්මත්ථ නියාමයට බස්නේය, අනුලෝමක්ෂාන්තියට නොපත් කෙනෙක් සම්‍යක්ත නියාමයට බස්නේය යනු සිදු නොවන්නකි

[16:42] ජාති ධම්මානං ආවුසෝ සත්තානං ඒවං ඉච්චා උප්පජ්ජති... අව වසමයං න ජාති ධම්මානං අත්තා... නඛෝ පණීතං ඉච්චාය පත්තබ්බං, ඉධම්පි යම්පිච්චං න ලභති තම්පි දුක්ඛං - සච්ච විභංග සූත්‍රය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (22 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව