සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD059-25
මේ මොහොතේ ඇතිවන පටිචිච සමුප්පාදය ගැන.
මේ මොහොතේ ඇතිවන පටිචිච සමුප්පාදය මෙනෙහි කිරිම සම්බන්දව පහත සදහන් මේවා පහදා දෙන්න.
1.අරමුනක් ගැටීම චිත්ත සංඛාර ගොඩ නැගිම හා සිතම ආයතනයක් බවට පත්විම පැහැදිලිව වෙන් කර හදුනා ගන්නේ කෙසේද?
28:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
තස්මිං සමයේ සෝමනස්ස සහගතං දිට්ඨි සම්පයුත්තං චිත්තං උප්පන්නං හෝති
රූපාරම්මණංවා, සද්දාරම්මණංවා, ගන්ධාරම්මණංවා, රසාරම්මණංවා, පොට්ඨබ්බාරම්මණංවා, ධම්මාරම්මණංවා
යම් යම්වා පනාලද්දෝ තස්මිං සමයේ
අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණා,
විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමරූපං, නාමරූප පච්චයා සළායතණා,
සළායතණ පච්චයා පස්සා, පස්ස පච්චයා වේදනා,
වේදනා පච්චයා තණ්හා, තණ්හා පච්චයා උපාදානා,
උපාදාන පච්චයා භවෝ, භව පච්චයා ජාති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව