සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD059-09
සංඛාර නිරෝධ කරන ආකාරය.
පුඥාභිසංඛාර අපුඥාභිසංඛාර අනෙන්ජාභී සංඛාර යන සංඛාර තුනම
භවය සැකසිමට හේතුවෙනවා නම් භවය නිරෝධ කිරීම සදහා සංඛාර නැවැත්විම කෙබදු විය යුතුද?
16:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව