සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD056-28
තමන්ට වඩා වැදගත් ක්‍රමය.
ආලෝක කර්මස්ථානයක් වඩා ආලෝකය ලැබෙන ක්‍රමයේත් මෙත් සිත වඩා ආලෝකය ලැබෙන ක්‍රමයේත් ආලෝකය ලැබෙන වඩා ඉක්මන් ක්‍රමය කුමක්ද?
08:47
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව