සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-31
සත්කාය දෘෂ්ටිය නැති කිරීම.
සත්කාය දෘෂ්ටි, විචිකිච්චා, සීලබ්බත පරාමාස පැහැ දිලි කර දෙන්න.
25:37
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව