සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD053-14
උදය වය ඥානය නියමාකාරයෙන් අවබෝධ කර ගන්න.
භාවනා අවස්ථාවේදී උදයව්ය දස්සනා ඥානය හා මග්ගා මග්ග ඥානය වැඩුනද දැන ගැනිම.
20:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව