සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD049-26
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වඩන ආකාරය.
මල් පූජා කිරීම සීල සාසනය සම්පූර්න වීමත් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙහි සම්මා වාචා, කම්මන්ත, ආජීව සීල සාසන යයි. හදුන් කූරු පූජා කිරීමෙන් සමාධි සාසනය සම්පූර්න වීමත් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයෙහි සම්මා කම්මන්ත, සමාධි, සති -සමාධි සාසනය හැටියටත් පහන් පූජා කිරීමේදී ප්‍රඥා සාසනය සම්පූර්න විමත් ආර්ය අෂ්ඨාංගික සම්මා දිටිඨි සංකප්ප- ප්‍රඥා සාසනයයි මේය දහම් අරුතින් වටහා දෙන්න.
11:09
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව