සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-35
විඤඤාන පච්චයා නාම රෑපං
විඤඤාන පච්චයා නාම රෑපං ලෙස සදහන් නාමයත් රෑපයත් රැපයෙහි ඇති පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඇතිවන අයුරැ මෙමපඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ විඤඤානයට අනුකූලව නම්‍යතාවයවි රැප්පනය වන ආකාරයත් සම්පයුත්ත පටිච්ච පමුප්පාදය ඇසුරින් විස්තර කර දෙන්න
17:26
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව