සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-10
ආර්ය, පෘතක්ජන තේරුම.
1.අස්සෘතවා පෘතක්ජන පැහැදැලි කර දෙන්න.
2.අරියානන් අදස්සාවි
3.සප්පුරිසානන් අදස්සාවි
4. සුතවා අරිය සාවකෝ
12:37
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව