සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD048-02
නියම බෞද්ධයා යනු.
1.සැබෑ බෙෘද්ධයකු වන ආකාරය පහදා දෙන්න.
2.සංඛාර හේතුවෙන් විඤ්ඤාණ ඇතිවේ. කිලිටු වු විඤ්ඤාණය සිතලෙස හදුන්වයි.ආගන්තුක උපකිලිට්ටේන උපකිලිට්ටං පහදාසදන්න.
1:15:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව