සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-18
නමාමි බුද්ධං ගුණසාගරන්තං ගාථාවේ තේරුම.
නමාමි බුද්ධං ගුණසාගරන්තං ගාථාවේ තේරුම.
02:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
නමාමි බුද්ධං ගුණසාගරන්තං
සත්තා සදා හොන්තු සුඛී අවේරා
කායෝ ජිගුචිඡෝ සකලෝ දුගන්ධෝ
ගච්ඡන්ති සබ්බේ මරණං අහංච

බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච - අසුභං මරණස්සති
ඉති ඉමා චතුරාරක්ඛා - භික්ඛු භාවෙය්‍ය සීලවා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව