සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD047-05
බාලවියේ හොදට සිට පසුව ගොත ගැසිම.
බාලවියේදී හොදට කථා කරමින් සිට පසුව ගොත ගැසිම ඇතිවන්නේ මොන කරුමයකටද?
20:20
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කම්මස්ස කොම්හි,කම්ම දායාදෝ,කම්ම යෝනි, කම්ම බන්දු,කම්ම පටිසරණෝ යං
කම්මං කරිස්සාමීති කල්‍යාණංවා පාප කම්වා තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමීති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (14 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව