සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-37
සංඝනිකා දෝෂය.
දරුවන්ට නිවෙස් සාදාදී ආවාහ විවාහ ආදිය කරදි ඒ ආදී කටයුතු කිරීම සංඝනිකා දෝෂයට ඇතුලත්වෙද?
13:16
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව