සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-11
පටිච්චසමුප්පාදය එදිනෙදා ජීවිතයට.
සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන අය එදිනෙදා ජීවිතයේ දි හමු වන ගැටලු විසදා ගැනීම සදහා ධර්මානුකූලව පටිච්ච සමුප්පාදයට ගලපා ගන්නා හැටි පහදාදෙන්න.
10:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කම්මස්සකොම්හි කම්ම දායාදෝ කම්ම යෝනි කම්ම බන්ධු කම්ම පටිසරණෝ යං කම්මං කරිස්සාමිති කල්්‍යාණං වා පාපකං වා තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමීති පබ්බජිතේන අභිණ්හං පච්චවෙක්ඛිතබ්බං

(අං:නි: (6), 158 පිටුව, දස ධම්ම සූත‍්‍රය)
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව