සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD043-22
දුක්ඛප්පත්තාච නිද්දුක්ඛා ගාථාවේ ‍තේරුම
දුක්ඛප්පත්තාච නිද්දුක්ඛා..යන ගාථාවේ තේරුම පහදා දෙන්න.
03:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
දුක්ඛප්පත්තා ච නිද්දුක්ඛා
භයප්පත්තා ච නිබ්භයා
සෝකප්පත්තා ච නිස්සෝකා
හොන්තු සබ්බේ පි පාණිනෝ

සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස
සබ්බේ භායස්සි මච්චුනෝ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව