සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-25
කැමැත්ත ඉටුවීම දෙස නුවනින් බැලිම.
බෝසත්වරයකුගේ කැමැත්ත සම්මා සම්බුද්ධ වීමයි. යම් කාලයකදී සම්මා සම්බුද්ධ වූවා නම් බෝසත් තුමාගේ කැමැත්ත කැමතිසේ වූවා නේද? මෙය පැහැදිලිකර දෙන්න. ඉගෙන ගන්න ලමයෙකුගේ කැමැත්ත A නමයක් ගන්නයි. ඔහු මවන්සි වී ඉගෙන ගෙන A නමයක් ගන්නවා. එවිට ඔහු ගේ කැමැත්ත ඉටු වුනා නේද?
19:47
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව