සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-17
බොජ්ජංග ධර්ම වැඩිම.
බොඡ්ඡංග ධර්ම වැඩීමේදී ඒ ඒ අවස්ථාවේදි වැඩිය යුතුතේ කුමන බොඡ්ඡංග ධර්මද?
05:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව