සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD040-29
ආයතන සහ පංච උපාදානස්කන්දය.
ආයතන හයෙන් ගන්නා හැම අරමුනක් සමගම පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියා වලියක් සිදුවන බව මගේ විස්වාසයයි. එම පටිච්ච සමුප්පන්න ක්‍රියාවලියේ ආයතන හරහා සකස් වන සිතක බව, ජාති, ජරාමරණ සකස්වන ආකාරය විස්තර කර දෙන්න.
26:13
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව