සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD040-20
තින්නං සංගති පස්සෝ
චක්ඛුංච පටිච්ච රූපේච උප්පද්ජති චක්කු විඤ්ඤාණං තින්නං සංගති පස්සෝ පස්ස පච්චයා වේදනා, තන්හා උපාදාන වන අයුරු හා තන්හා උපාදාන නිරෝධ වන අයුරු පහදා දෙන්න.
30:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව