සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-21
නිවන් මග වඩන පිළිවෙල.
අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ථ පැහැදිලි කර අනිච්චං ඛයට්ටෙන දුක්කං බයට්ටෙන අනත්තං අසරකට්ටෙනංති යන්න විස්තර කර දෙන්න.
38:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව