සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-07
දුක පිළිබඳව පෙර නොඇසූ විරු දහම.
චතුරාර්ය සත්ත්‍යය සහ ප්‍රතිලෝම පටිච්ච සමුප්පාදය හා ත්‍රිලක්ෂණය ඇසුරින්
48:27
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
"යතෝචකෝ මේ භික්ඛවේ, ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු
ඒවං තිපරිවට්ටං, ද්වාදසාකාරං, යථාභූතං, ඥාණ දස්සනං, න සුවිසුද්ධං අහෝසි"

යම් සේ මහණෙනි, මේ වට්ට 3ක් ඇති, ආකාර දොළසක් ඇති චතුරාර්යය සත්ත්‍යය පිළිබඳ යථාභූත ඥාණ දර්ශනය මට පිරිසිදුව වැටහුණේ නැද්ද,

"නේවතාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ, සමාරකේ, සබ්‍රහ්මකේ, සස්‍රමණ භ්‍රාහ්මණියා පජාය, සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මාසම්බෝධිං අභිසම්බුද්ධෝ පච්චංඥාති"

ඒ තාක්කල් මහණෙනි මම දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බඹුන් සහිත, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත ... මේ ලෝකයෙහි අනුත්තර සම්මා සම්බෝධියට පත් වුණා කියල ප්‍රකාශ කළේ නෑ.

~ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය

අනිච්චං ඛයට්ඨේන (ක්ෂය යනු මෙහි දුක යි), දුක්ඛං භයට්ඨේන, අනත්ථං අසාර කට්ඨේන
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (28 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව