සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-04
සමුදය ධර්ම සහ නිරෝධ ධර්ම
"යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බංතං නිරෝධ ධම්මං" අර්ථය පැහැදිලි කර දෙන්න.
හටගත් සියල්ල විනාස වෙනවාද?
11:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
අජරාමර
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව