සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD035-04
විඤ්ඤාණ විග්‍රහය.
ඇස රූපය සමග ස්පර්ශ වීමේදි ඇති වන චක්කු විඤ්ඤාණය සහ එම රූපයේ වැඩීම පිළිබඳ ඇතිවන වේදනා සංඥා සංකර විඤ්ඤාණ යන අවස්ථාවල සදහන් විඤ්ඤාණය එකද?
12:51
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව