සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD034-13
රහතන් වහන්සේලාගේ විඤඤාණය -පටිඝය -මරන භය.
දාන පාරමිතාව දාන උප පාරමිතාව දාන පරමත්ත පාරමිතාව පැහැදිලි කරලා දෙන්න.
අරිහත් උතුමන් රාග ද්වේෂ මෝහ මුළුමුලින්ම ප්‍රහානය කර ඇති නිසා උන්වහන්සේලා සම්බන්ධ කොට විඤ්ඤාණ ක්‍රියාකාත්වය විග්‍රහය කර දෙන්න
18:22
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව