සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-24
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 23 - කායානුපස්සනාවට අයිති නවසීවථික භාවනාව (2-3)
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -23)
21:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
(දුතියං සීවථිකං)
පුන ච පරං භික්‌ඛවෙ, භික්‌ඛු සෙය්‍යථාපි පස්‌සෙය්‍ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ්‌ඩීතං කාකෙහි වා ඛජ්‌ජමානං කුලලෙහි වා ඛජ්‌ජමානං ගිජ්‌ඣෙහි වා ඛජ්‌ජමානං සුනඛෙහි වා ඛජ්‌ජමානං සිඟාලෙහි වා ඛජ්ඣමාන විවිධෙහි වා පාණකජාතෙහි ඛජ්‌ජමානං. සො ඉමමෙව කායං උපසංහරති: අයම්‌පි ඛො කායො එවංධම්‌මො එවංභාවී එතං අනතීතො’ති

(තතියං සීවථිකං)
පුන ච පරං භික්‌ඛවෙ, භික්‌ඛු සෙය්‍යථාපි පස්‌සෙය්‍ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ්‌ඩිතං අට්ඨිකඞ්ඛලිකං සමංසලොහිතං නහාරුසම්‌බද්ධං සො ඉමමෙව කායං උපසංහරති: ‘අයම්‌පි ඛො කායො එවංධම්‌මො එවම්භාවී එතං අනතීතො’ති.

(චතුත්‍ථං සීවථිකං)
පුන ච පරං භික්ඛවෙ, භික්ඛු සෙය්‍යථාපි පස්සෙය්‍ය සරීරං සීවථිකාය ඡඩ්ඪිතං අට්ඨිසඞ්ඛලිකං නිම්මසං ලොහිතමක්‌ඛිතං න්‌හාරුසම්‌බද්ධං සො ඉමමෙව කායං උපසංහරති: අයම්‌පි ඛො කායො එවංධම්‌මො එවම්භාවී එතං අනතීතො’ති.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව