සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-15
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 14- ආනාපානසති භාවනාව වැඩීම
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -14)
21:05
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
මහා රාහුලෝවාද සුත්‍රය,ඒතං සංතං ඒතං පණීතං
යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්භූපදි පටි නිස්සග්ගෝ
තණ්හක්ඛයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බානංතී
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව