සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-08
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 7- කායානුපස්සනාවට අයිති අනාපානසතිය විග්‍රහය (2-5)
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -7)
20:41
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සතෝව අස්සසති සතොව පස්සසති, කාය සංචේතනා කාය සංකාරා, සබ්බ කාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති, සබ්බ කාය පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති, පස්සම්භයං කාය සංඛාර සක්කාරං අස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති, පස්සම්භයං කාය සංඛාර සක්කාරං පස්ස සිස්සාමිති සික්ඛති, සුඛිනෝ සමාධියති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව