සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD027-16
කාම ආශ්‍රව, භව ආශ්‍රව, විභව ආශ්‍රව, දිට්ඨි ආශ්‍රව, අවිද්‍යා ආශ්‍රව පැහැදිලි කිරීම
කාම ආශ්‍රව, භව ආශ්‍රව, විභව ආශ්‍රව, දිට්ඨි ආශ්‍රව, අවිද්‍යා ආශ්‍රව පැහැදිලි කිරීම
06:50
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව