සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD025-18
ආයතන තුලින් තණ්හාව උපදින බවත් එහිම පවතින බවත් එය මනසත් සමග සම්බන්ධ වන බවත් සතිපට්ටාන සුත්‍රය ඇසුරෙන් පහදා දෙන්න.
10:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
චක්ඛු ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේ සා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති
එත්ත නිවීසමානා නිවීසති

රූපං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේ සා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති
එත්ත නිවීසමානා නිවීසති

චක්ඛු විඤ්ඤාණං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේ සා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති එත්ත නිවීසමානා නිවීසති

චක්ඛුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව