සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD021-02
සීලයක පිහිටීම තුළින් ඒ අනුව කටයුතු කිරීම නිසා අවසානයේ නිවන් සාක්ෂාත් කළ හැකිද (1-2)?
පළමු කොටස, ලෝක ආරම්භය, මනස දුෂ්‍ය වීම, ලස්සන අවලස්සන බේදය පහළ වීම, සම්පතිකර මහා මේඝ වර්ෂාව යනු කුමක්ද?
45:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යං සමාදානං තං වතං - සංවරට්ඨේන සීලං

නත්‌ථි දින්‌නං, නත්‌ථි යිට්‌ඨං, නත්‌ථි හුතං, නත්‌ථි සුකතදුක්‌කටානං කම්‌මානං ඵලං විපාකො, නත්‌ථි අයං ලොකො, නත්‌ථි පරො ලොකො, නත්‌ථි මාතා, නත්‌ථි පිතා, නත්‌ථි සත්‌තා ඔපපාතිකා, නත්‌ථි ලොකෙ සමණබ්‍රාහ්‌මණා සම්‌මග්‌ගතා

හයියට ඩැහැගැනීමට ජනිත කරන අනු තමයි හයිඩ්‍රිජන් - පද නිරුක්තිය

ඔක්කන්තිය කරා සිහිගන්වමින් ඒ සඳහා ජනිත කරන්නා වූ අණු තමයි ඔක්සිජන්- පද නිරුක්තිය

බදා ලතා බතල - පද නිරුක්තිය

ප්‍රිය කරන අස්ස පියස්ස - පද නිරුක්තිය

වහගෙන ආලය කරන තැන වහලය - පද නිරුක්තිය

ගැරහිය යුත්තා ඉන්න තැන ගෘහය - පද නිරුක්තිය

ගැරහීමට ඇමිණිලා ඉන්න කෙනා තමයි ගෘහණිය - පද නිරුක්තිය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව