සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD017-13
කරණීය මෙත්ත සූත්‍ර විග්‍රහය (2-2)
කරණීය මෙත්ත සූත්‍ර විග්‍රහය
45:05
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කරණීයමත්ථ කුසලේන
යංතං සන්තං පදං අභිසමෙච්ච
සක්කෝ උජූච සූජූච
සුවචෝචස්ස මුදු අනතිමානි

සන්තුස්සකෝච සුභරෝච
අප්පකිච්චෝච සල්ලහුක වුත්ති
සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච
අප්පගබ්භෝ කුලේසු අනනුගිද්ධෝ

නචඛුද්ධං සමාචරේ කිඤ්චි
යේන විඤ්ඤුපරේ උපවදෙය්‍යුං
සුඛිනෝවා ඛෙමිනෝ හොන්තු
සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා

යේ කේචි පාණ භූතත්ථි
තසාවා ථාවරාවා අනවසේසා
දීඝාවා යේ මහන්තාවා
මජ්ඣිමා රස්ස ඛාණුක ථූලා

දිට්ඨාවා යේව අද්දිට්ඨා
යේච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ
භූතා වා සම්භවේසීවා
සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා

න පරෝපරං නිකුබ්බේථ
නාතිමඤ්ඤේථ කත්ථචිනං කඤ්චි
ඛ්‍යාරෝසනා පටිඝ සඤ්ඤා
නාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡෙය්‍ය

මාතා යථා නියං පුත්තං
ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්ඛේ
එවම්පි සබ්බ භූතේසු
මානසං භාවයේ අපරිමානං

මෙත්තං ච සබ්බලොකස්මිං
මානසං භාවයේ අපරිමානං
උද්ධං අධෝච තිරියංච
අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං

තිට්ඨං චරං නිසින්නෝ වා
සයානෝ වා යාවතස්ස විගතමිද්ධෝ
එතං සතිං අධිට්ඨෙය්‍ය
බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉධමාහු

දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා
දස්සනේන සම්පන්නෝ
කාමෙසු විනෙය්‍ය ගේධං
නහිජාතු ගබ්භසෙය්‍යං පුනරේතීති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව