සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD010-01
කුසල සීලය
1.ධර්මයෝ විසින් ධර්මතාවයන් හේතුකොට ගෙන නිවන් පරතෙරට පත්කරනු ලබන්නේ නම් අප පලමුවෙන් පිහිටිය යුත්තේ කෙබදු තැනකද?
2.ආර්ය තූෂ්නිම්බූත භාවය.
3. ප්‍රථමද්ධයාන .....චිත්තවීති පිලිබදව විස්තරයක් කරන්න.
1:30:27
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ඇලීම
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
කුසල සීලය ඇත්තහුට අවිප්‍රතිසාරය උපදීවායි චේතනාවෙන් කටයුත්තක් නැත, ලැබීම ධර්මතාවයකි.
 කුසල සීලය -> අවිප්‍රතිසාරය
 අවිප්‍රතිසාරය -> ප්‍රමෝදය
 ප්‍රමෝදය -> ප්‍රීතිය
 ප්‍රීතිය -> පස්සද්ධිය
 පස්සද්ධිය -> සුඛය
 සුඛය -> සමාධිය
 සමාධිය -> යථාභූත ඥාන දර්ශනය
 යථාභූත ඥාන දර්ශනය -> නිර්වේදය
 නිර්වේදය -> විරාගය
 විරාගය -> විමුක්ති ඥාන දර්ශනය
මෙසේ ධර්මයෝම ධර්මයෝ පුරවයි, නිර්වාණ පරතෙරට යාම සඳහා ධර්මයෝම ධර්මයෝ පවත්වයි.
-"න චේතනාකරණීය සුත්‍රය" (අං.නි.6 - පි.587)
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව