සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD003-06
සප්ත විසුද්ධියට කමටහන් වැඩීමට නිවැරදි දුක්ඛ අරිය සත්‍යය දකින අයුරු - 1 කොටස
සප්ත විසුද්ධිය මුල් කරගෙන ආර්ය මාර්ගය වඩා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන පහසුම කර්මස්ථානයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද?
1:31:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සප්ත විසුද්ධිය
1. සීල විසුද්ධිය
2. චිත්ත විසුද්ධිය
3. දිට්ටි විසුද්ධිය
4. කංකාවිතරණ විසුද්ධිය
5. මග්ගාමග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය
6. පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය
7. ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය

[0:03:27] “යං සමාදානං තං වතං – සංවරට්වේන සීලං” - සූත්‍ර පිටකය >> ඛුද්දක නිකාය >> මහානිද්දේසපාළි >> දුට්ඨට්ඨක නිද්දෙසො >> 3 - 3 (92 පිටුව)

අඛණ්ඩ, අච්ඡිද්‍ර‍, අසබල, අකල්මාෂ

පෝඨිල හිමිට ලැබුණු කර්මස්ථානයේ දහම් අර්ථය පැහැදිලි කිරීම

ආර්යයෝ දකින දුක සහ ලෞකික දුක අතර වෙනස

"ලොව සියල්ල දුකයි" කියා දහම පැහැදිලි කළ භික්ෂුවට බුදු පියාණන් නිග්‍රහ කළ අයුරු

ප්‍රිය මධුර බව නිසා ඇලීමත්, එහි ආදීනවය නිසා අතහැරීමත් සිදුවන බව

"සංඛාර" යන්නෙහි නිරුක්ති අරුත

"අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා" - අරුත

"යං ලෝකේ පිය රූපං, සාත රූපං, එත්තේසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ත නිවීසමානා නිවිස්සති" - අරුත

"යදනිච්චං තං දුක්ඛං" - පැහැදිලි කිරීම
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව