සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD003-05
අරිය කාන්ත සීලය, බ්‍යාමමත්තේ කලේබරේ, ගිරි භාණ්ඩ, සෘද්ධි, අරිය මෙත, සුවාසූ දහසක්, දෙවුදත් තෙර, උපේක්ෂාතර උපේක්ෂාව, අරි අටඟි මඟ, පබස්සර සිත, ආලෝක කර්මස්ථානයක්
* අරිය කාන්ත සීලය
* අපිලාපන හා උපහන්හන ස්මෘති
* අෂ්ට සමාපත්ති
* සෘද්ධි ප්‍රාතිහාර - අධිෂ්ඨාන සෘද්ධි, විකුරුවන සෘද්ධි, මනෝමය සෘද්ධි, ඥාණ විප්පහාර සෘද්ධි, සමාධි විප්පහාර සෘද්ධි, ආර්ය සෘද්ධි, සම්‍යක් ප්‍රයෝග සෘද්ධි
* අන්ධ පෘතග්ජන හා කළ්‍යාණ පෘතග්ජන
* ගිරි භාණ්ඩ පූජාව යනු කුමක්ද?
* දඹදිවු තල සීයක්, අනවතප්ත විල් සීයක්, හිමවත් පෙදෙස් සීයක් ආදිය පෘථිවි තලයෙන් එහා පවතින වස්තූන් ද?
* මෛත්‍රී භාවනාවේ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගි වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා යන්නෙහි අරුත
* සුවාසූ දහසක් යනු අසූහාරදහසක් ද, සුව - අසුව දහසක් ද? සුව - අසුව අදහසක් ද?
* දෙවුදත් තෙර සසර පුරා වෛර කරමින් පැමිණ ශාඛ්‍ය කුළයේ ඉපදුනේ ඇයි ?
* පොදුවේ පිං හොඳද, නිවනට උපනිශ්‍රය වෙන පිං හොඳද?
* ආර්ය අෂ්ඨාංගික කාර්ගය වැඩීමට ප්‍රවිෂ්ට වන අයුරු පහදා දෙන්න
* පබස්සර මිදං භික්කවේ චිත්තං - ආගන්තුකේන උපකිළිට්ටේන උපකිළිට්ට්ඨං පහදා දෙන්න
* දිට්ඨේ ඥාණං, සුතේ ඥාණං, මුතේ ඥාණං, පච්චවෙක්කේ ඥාණං... පහදා දෙන්න
* රාගක්ෂය වී ආලෝක වෙත්වා! ද්වේෂක්ෂය වී ආලෝක වෙත්වා... මෙම ආලෝක සංඥාව වඩන අයුරු පහදා දෙන්න
1:31:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
යෝනිසෝමනසිකාරය
බ්‍යාමමත්තේ
උපේක්ෂා
සීල
සමාධිය
ප්‍රභාෂ්වර
ආලෝකය
අඳුර
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[0:02:10] කිං සීලං - පහාන සීලං, වේරමණී සීලං, චේතනා සීලං, සංවර සීලං, අවිතික්කම සීලං
[0:03:54] ඡ චාභි ඪානානි අභබ්බෝ කාතුං - හය පොළක විතරයි කටයුතු කරන්නෙ නැත්තෙ...
[0:09:10] හේතුං පට්ච්ච සම්භූතං - හේතු භංගා නිරුජ්ඣති
[0:10:31] දීඝ නිකාය, රෝහිතස්ස සූත්‍රය / බ්‍යාමමත්තේ කලේබරේ
[0:22:09] අපිලාපන හා උපහන්ගන ස්මෘති
[0:58:36] යං ලෝකේ පිය රූපං, සාත රූපං....
[1:03:16] සැප දුකක් ලෙසින්ද, දුක උලක් ලෙසින්ද, උපේක්ෂාව අනිච්ච වහයෙන් ද දකින්න
[1:06:24] සුමනා සූත්‍රය - සුමනාවෙනි, දන් දිය යුතුමය පිං කළ යුතුමය...
[1:07:48] යදනිච්චං තං දුක්ඛං - යං දුක්ඛං තදනත්ථා
[1:08:06] දුක්ඛේ ඥාණං, දුක්ඛ සමුදයේ ඥාණං, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥාණං, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී පටිපදාය ඥාණං, අයං වුච්චති භික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨි
[1:11:07] අහං නාගෝ ව සංගාමේ, චාපා තෝ පතිතං සරං - අතිවාක්‍යං තිතික්ඛිස්සං, දුස්සීලෝ හි බහුජ්ජනෝ
[1:17:43] පබස්සර මිදං භික්ඛවේ චිත්තං...
[1:27:30] රාගක්ෂය වී ආලෝක වෙත්වා, ද්වේෂක්ෂය වී ආලෝක වෙත්වා, මෝහක්ෂය වී ආලෝක වෙත්වා... කර්මස්ථානය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (52 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව