සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD003-03
අසාර වූ සසර ගින්න නිවා දැමීමෙන් ලබන නිවන් සුවය සිහි කර කර්මස්ථාන භාවනා වැඩීම
කර්මස්ථාන භාවනා, පටිභාන කවි
58:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
* ලෝකයේ අසාරත්වය පැහැදිලි කෙරෙන පටිභාන කවි

* ඇස ඇවිලගත්තේය, කුමකින් ඇවිලගත්තේද ? රාග ගින්නෙන්.....

* කාම ලෝක අනාථයි, රූප ලෝක අනාථයි, අරූප ලෝක අනාථයි, අතහැරීම නාථයි....

* ඒතං සන්තං, ඒතං පණීතං, යදිධං සබ්බ සංඛාර සමථෝ, සබ්බූපධි පටිනිස්සග්ගෝ, තණ්හක්ඛයෝ, විරාගෝ, නිරෝධෝ නිබ්බානංති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (33 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව