සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD002-08
ජනක කර්ම උපස්තම්භක කර්ම උපපීලක කර්ම උපඝාතක කර්ම, දිට්ඨධම්මවේදනීය උපපජ්ජවේදනීය, අපරාපරිය වේවේදනීය, අහෝසි කර්ම, ගරුක කර්ම, ආසන්න කර්ම, ආචින්න කර්ම, කටත්තා කර්ම පිළිබඳ විස්තරයක් කර දෙන්න
1. ජනක කර්ම උපස්තම්භක කර්ම උපපීලක කර්ම උපඝාතක කර්ම
2. දිට්ඨධම්මවේදනීය උපපජ්ජවේදනීය, අපරාපරිය වේවේදනීය, අහෝසි කර්ම
3. ගරුක කර්ම, ආසන්න කර්ම, ආචින්න කර්ම, කටත්තා කර්ම
පිළිබඳ විස්තරයක් කර දෙන්න
1:30:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (41 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව