සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD002-08
ජනක, උපස්තම්භක, උපපීලක, උපඝාතක, දිට්ඨධම්මවේදනීය, උපපජ්ජවේදනීය, අපරාපරිය වේදනීය, අහෝසි, ගරුක, ආසන්න, ආචින්න, කටත්තා ආදී කර්ම, ඊට බලපාන සාධක, ගති, උපධි, කාල හා ප්‍රයෝග සම්පත්ති, මෛත්‍රී භාවනාව, ආවරණ පහ, බන්ධන පිළිබඳව සවිස්තරව
1. ජනක කර්ම උපස්තම්භක කර්ම උපපීලක කර්ම උපඝාතක කර්ම
2. දිට්ඨධම්මවේදනීය උපපජ්ජවේදනීය, අපරාපරිය වේවේදනීය, අහෝසි කර්ම
3. ගරුක කර්ම, ආසන්න කර්ම, ආචින්න කර්ම, කටත්තා කර්ම පිළිබඳ විස්තරයක් කර දෙන්න
4. කර්මය කෙරෙහි බලපාන සාදක විස්තර සහිතව පැහැදිලි කරන්න.
5. ගති සම්පත්ති, උපධි සම්පත්ති, කාල සම්පත්ති, ප්‍රයෝග සම්පත්ති පැහැදිලි කරන්න
6. සතර ආකාර ආලෝකය වැඩීම පිළිබඳව, මෛත්‍රී භාවනාව පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න
7. කර්මාවරණ, ක්ලේෂාවරණ, විපාකාවරණ, උපවාද ආවරණ, ආනාවිතික්කමාවරණ පැහැදිලි කර දෙන්න
8. අබල, දුබල, පුත්‍ර, අසාර බන්ධන හතර පැහැදිලි කරන්න
1:30:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
චාරිත්‍ර
වාරිත්‍ර
සිරිත් විරිත්
ආසන්න
නිබ්බින්දති
චේතනා
සෝපාදිසේස
අඳුර
ආලෝකය
කරුවල
වලත්තයා
වලලනවා
පුතා
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
භද්දේකරතන සූත්‍රය පැහැදිලි කිරීම

[49:20] චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි - චේතයිත්වා කම්මං කරෝති, කායේන, වාචාය, මනසා

[57:21] යෝ තස්සා යේව තණ්හාය අසේස විරාග නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ

[59:12] කාය සංචේතනා කාය සංඛාරා, වචී සංචේතනා වචී සංඛාරා, මනෝ සංචේතනා චිත්ත සංඛාරා

[1:07:00] න චේතනා කරණිය සූත්‍රය - කුසළ සීලයට අනුව මඟ වැඩෙන හැටි, ප්‍රයෝග සම්පත්තිය වශයෙන්

මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (41 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව