සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD002-03
බුදු දහමේ හේතු-ඵල දැකීම - 1 කොටස
හේතු ඵල පිලිබද විග්‍රහයක් කරදෙන්න...
1:29:02
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ධර්ම
බුද්ධ
පිරිසිඳ දැකීම
ප්‍රත්‍යක්ෂ
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
[00:00:10]
යේ ධම්මා හේතුප්පභවා - තේසං හේතුං තථාගතෝ ආහ
තේසං හේතියෝ නිරෝධෝ - ඒවං වාදි මහා සමනෝ

[00:02:06]
හේතුං පටිච්ච සංභූතං - හේතු භංගා නිරුජ්ඣති

[00:26:14]
යෝ පටිච්චසමුප්පාදං ඵස්සති - සෝ ධම්මං ඵස්සති
යෝ ධම්මං ඵස්සති - සෝ මං ඵස්සති

[00:32:00]
ස්වාමීනි, අවිද්‍යාව අවිද්‍යාව කියනවා, කෙතෙකින් අවිද්‍යාව වේද?

[00:38:04]
යම්පි ඉච්චං න ලභති - තම්පි දුක්ඛං

[00:47:21]
තත්ථ කතමං සංඛාරා?
පුඤ්ඤාභිසංඛාරෝ, අපුඤ්ඤාභිසංඛාරෝ, ආනෙඤ්ජාභි සංඛාරෝ අයං වුච්චති අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරෝ

[00:50:20]
මනංච පජානාති - ධම්මයෝ පජානාති
යංච තතුභයං පටිච්ච සං‍යෝජනං උප්පජ්ජතිහෝ තංච පජානාති
මනංච පටිච්ච ධම්මේච උප්පජ්ජති මනෝ විඤ්ඤාණං

[00:52:35]
චිත්ත, මනෝ, මානසං, හදයං, පණ්ඩරං, මනෝ මනායතනං, මනේන්ද්‍රියං, විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණක්ඛන්දෝ තජ්ජා මනෝ ධාතු, මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු, චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතු....

[00:53:13]
පබස්සර මිදං භික්ඛවේ චිත්තං - ආගන්තුකේන උපකිලිට්ඨේන උපකිලිට්ඨං

[00:57:01]
කාය සංචේතනා කාය සංඛාරා, වචී සංචේතනා වචී සංඛාරා, මනෝ සංචේතනා චිත්ත සංඛාරා අයං වුච්චති සංඛාරා

[00:58:46]
කම්මා විපාකා වත්තන්ති - විපාකෝ කම්ම සම්භවෝ
තස්මා පුනබ්භවෝ හෝති - ඒවං ලෝකෝ පවත්තතී

[01:13:24]
කතමේ ධම්මා අකුසලා? යස්මිං සමයේ අකුසලං චිත්තං උප්පන්නං හෝති, සෝමනස්ස සහගතං, දිට්ඨිගත සම්පයුත්තං, රූපාරම්මනංවා, සද්දාරම්මනංවා, ගන්ධාරම්මනංවා, රසාරම්මනංවා, ඵොට්ටබ්බාරම්මනංවා, ධම්මාරම්මනංවා, යං යංවා පනාරබ්බ තස්මිං සමයේ අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරෝ

[01:28:30]
ඉමස්මිං සති ඉධං හෝති, ඉමස්ස උප්පාදා ඉධං උප්පජ්ජති
ඉමස්මිං අසති ඉධං න හෝති...
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (41 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව