සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD001-07
සංඛාරයට අනුව ජාතිය පහලවීම, ධ්‍යාන - සමාපත්ති, අරිය අෂ්ඨංගික මාර්ගය
පටිච්චසමුප්පන්නව නිරුක්ති පටිසම්භිදා ඥාණයට හසුවන නිරුක්ති පිළිබඳව,
ධ්‍යාන - සමාපත්ති, අරිය ධ්‍යාන - අරිය සමාපත්ති, විතක්ක විචාර ආදිය පිළිබඳව,
ලෞකික - ලෝකෝත්තර දෙආකාර අරිය අෂ්ඨංගික මාර්ගය පිළිබඳව,
46:45
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සැළලිහිණියා
අපාය
ප්‍රේත
අසුරයා
තථාගත
සමාධිය
සුද්ධාවාස
අංග
අංග (හංග)
සම්මා
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යෝ පටිච්චසමුප්පාදං ඵස්සති - සෝ මං ඵස්සති [04:20]

ප්‍රේතවත්ථු - විමානවත්ථු ආදියේ අන්තර්ගතය

වකුටු සංඛාර නිසා වකුටු අත්බැවු ලබන්නට හේතු වීම [7:30]

මාතිකා - මාතෘකා පාලිය පමණක් දේශනා කොට, ශ්‍රාවක උතුමන්ට විස්තර කරන්නට දීම

සච්ච විභංග සූත්‍රය - ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ ගේ විග්‍රහය

ඨපෙත්වා විතක්ඛං, ඨපෙත්වා විචාරං - විතක්ක විචාර පැහැදිලි කිරීම - පටිසම්භිදා මග්ගප්‍රකරණය

"සවිතක්කං, සවිචාරං, පීති, සුඛ, ඒකග්ගතා සහිතං පඨමඣ්ඣානං" - සවිතක්ක, සවිචාර විග්‍රහය

"එක ගාථාවක් අර්ථ දැන, ධර්ම දැන, ධර්මානුධර්ම ඇසුරු කරමින්, අසන්නේ නම්, දරන්නේ නම්, නිතර සජ්ඣායනා කරන්නේ නම්, සතර දැහැන් වැඩෙනවා, ථේර භාවයට පත්වෙනවා" [24:26]

"මගේ මේ ගිහිව ඉන්න සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් ගෙන් කලාවෙන් කලාවක් වත්, පංච අභිඥා - අෂ්ඨ සමාපත්ති ලාභී යෝගියෙකුට වටිනාකමක් තියන්න බෑ - බුදුපියාණන් වහසේ" [26:50]

මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය (මඣ්ජිම නිකාය)

කුසල සීලය නම්, ගසක් සිටවූ පසු මල්-ඵල ලැබෙන්නට කළ යුතු "සාත්තුව"යි.
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව