සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/cd/Swayan-Prabhaa-Aalokaya
Swayan-Prabhaa-Aalokaya
- සංයුක්ත තැටිය
ස්වයං ප්‍රභා ආලෝකය
ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධයෙන් පසු
ඉන්ද්‍රීය
ආහාර නිරෝධය
අරිහත් මග
භාවනා
ආර්ය මිත්‍රයා
සතිපට්ඨානය
ආනාපානසතිය
අනුස්සති
ඉන්ද්‍රීය භාවනාව
කර්මස්ථාන
සමථ විදර්ශනා
ධ්‍යාන
සමාධි
විදර්ශනා
ගැටළු
බොජ්ජංග
අභිධර්මය
සියලුම දේශනා එකවර බාගත කරන්න - Download Swayan-Prabhaa-Aalokaya.zip (634 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව